پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

نگاهی به فعالیت مراکز شیعه ایرانی در بریتانیا

به بهانه عاشورا که در بریتانیا هم مانند سایر کشورها برگزار شد، مجید خیام دار گزارشی درباره فعالیتها و مراکز شیعیان، به ویژه مراکز وابسته به رهبران مذهبی ایرانی در بریتانیا، تهیه کرده است.