پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

یافتن اجساد تازه مخالفان در حمص

یک سازمان مدافع حقوق بشر در سوریه می گوید شاهدان دیشب اجساد ۳۴ نفر را در گوشه ای از شهر حمص، رها شده پیدا کرده اند. در حالی که سرکوب مخالفان ادامه دارد، اتحادیه عرب سرگرم بررسی شرایط تازه سوریه برای پذیرفتن ناظران این اتحادیه است.

کسری ناجی در حمص گزارش می دهد.