پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

دفاع دیوید کامرون از همراهی نکردن بریتانیا با اتحادیه اروپا

دیوید کمرون، نخست وزیر بریتانیا میگوید رای منفی ، به اصلاح پیمان نامه اتحادیه اروپا برای حفاظت از منافع ملی این کشور بود. اظهارات آقای کمرون ، در یک جلسه جنجالی و پرتنش پارلمان عنوان شد. جایی که نخست وزیر بریتانیا برای دفاع از اقدام بریتانیا در وتوی پیمان نامه اتحادیه اروپا، به پارلمان آمده بود. این جلسه امروز بدون حضور، معاون آقای کمرون که مخالف تصمیم او بود، برگزارشد.

سعید توفیقی گزارش می دهد.