پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

کانادا رسما از پیمان کیوتو خارج شد

کانادا رسما از پیمان کیوتو خارج شد. بعد از 14 سال، این اولین بار است که یکی از امضا کنندگان این پیمان امضایش را از پای این معاهده برمی دارد. دولت کانادا یک روز بعد از پایان نشست دوربان که برای مقابله با تغییرات اقلیمی برگزار شده بود، اظهار کرد که، تعهدات پیمان کیوتو برای اقتصاد کشورش مضر است. چین از این تصمیم کانادا ابراز تاسف کرد.

برگردان گزارش از ویل گرانت.