پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

رئیس جمهوری جدید تونس امروز سوگند خورد

رئیس جمهوری جدید، امروز سوگند خورد و چند وزیر هم مشخص شدند. بزودی قرار است نخست وزیر هم مشخص شود. تونس کشوری که ۲۳ سال تنها نام یک نفر در راس هرم قدرت آن شنیده می شد.

مهرزاد کهن روز گزارش می دهد.