پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

آمریکا بخشی از کمک هایش را به پاکستان متوقف کرد

آمریکا بخشی از کمک هایش را به پاکستان متوقف کرد. کنگره آمریکا گفت، پاکستان به اندازه کافی جلوی ساخت بمب های دست ساز را نمی گیرد و دسترسی به نوعی کود شیمیایی که در ساخت این بمب ها به کار می رود را محدود نکرده است.

سینا علی نژاد از واشنگتن گزارش می دهد .