پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

اثر مهاجرت بر فرزندان مهاجران تاجیک

بر اساس پژوهش تازه صندوق کودکان سازمان ملل متّحد، مهاجرت کاری تاجیکها به کشورهای دیگر بر روحیه فرزندان آنها اثر منفی می‌گذارد. بر اساس این نظرسنجی ۳۳ درصد خانواد ه ها تأثیر مهاجرت بر روحیه کودکانشان را منفی ارزیابی کرده‌اند. بسیاری از تاجیکها خرج زندگیشان را از راه مهاجرت تأمین می‌کنند. همه‌ساله بیش از یک میلیون تاجیک به طور فصلی به روسیه و قزاقستان مهاجرت می‌کنند.

سهراب ضیا از شهر دوشنبه در این باره گزارش می‌دهد.