پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

یک سال پس از جرقه آغاز 'بهار عربی'

یک سال از واقعه ای که در حکومت های عرب اتفاق افتاد و یکی از بزرگترین تحولات قرن بیست و یکم را رقم زد، گذشت. اشاره به خودسوزی آن دستفروش تونسی است که دامن زین العابدین بن علی را گرف، حسنی مبارک را برانداخت، جان معمر قذافی را گرفت و علی عبدالله صالح را پس زد. بشار اسد را به بن بست رسانده است و گریبان خیلی های دیگر را هم گرفت. مردمی که مطیع و سربه زیر قلمداد می شدند حالا حق شان را می خواهند. برخلاف آنچه که بسیاری ، حداقل در غرب پیش بینی میکردند ، پیروز اصلی تا امروز اسلامگراها بوده اند. .

بهرنگ تاج‌دین گزارش می دهد.