پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

در فرودگاه بین المللی بغداد، پرچم آمریکا پایین کشیده شد

در فرودگاه بین المللی بغداد، پرچم آمریکا پایین کشیده شد، حرکتی نمادین که از پایان رسمی حضور نیروهای آمریکایی در عراق و پایان 9 سال جنگ بود. باقیمانده نیروهای آمریکایی تا کریسمس به خانه هایشان برخواهند گشت. وزیر دفاع آمریکا گفت: چالشهای زیادی همانند ،کسانی که میخواهند جنگ راه اندازند و به دنبال تفرقه و دعواهای قومی هستند و مشکلات اقتصادی، پیش روی عراق است. اما آمریکا با مردم عراق خواهد ماند.

ژیار گل گزارش می‌دهد.