پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

خشونت های بی سابقه علیه معترضان مصری

اعتراض ها در مصر، برای چندمین روز متوالی قربانی گرفت. گزارش شده در ۴ روز درگیری مخالفان و نیروهای ارتش یازده نفر کشته شده اند.خشونت های اخیر بی سابقه توصیف شده. معترضان می گویند، نیروهای نظامی می خواهند آنها را از میدان تحریر و اطراف میدان دور کنند.

سعیده هاشمی، بی بی سی، گزارش می دهد.