پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

رهبر نامنعطف یک کشور اتمی

اما در گذشت رهبر کشوری که به سلاح اتمی مجهز است و با همسایگانش در شبه جزیره کره اختلافهای جدی دارد، و هرگز حاضر نبوده ذره ای از مواضعش کوتاه بیاید، در جهان چطور دیده شده است.

مهرزاد کهن روز، بی بی سی، گزارش می دهد