پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

تشدید مجازات توزیع اسلحه در سوریه

بشار اسد، رییس جمهوری سوریه، امروز قانون تازه ای را تایید کرد که براساس آن، کسانی که به توزیع تعداد زیادی اسلحه محکوم شوند، مجازات و اعدام خواهند شد. این قانون یک روز بعد از آن تصویب شد که نیروهای دولتی هفتاد نظامی فراری را که به مخالفان پیوسته بودند کشتند.

سهیل شهسواری گزارش می دهد.