پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

آخرین جلسه دادگاه سرباز آمریکایی متهم به افشای مدارک محرمانه نظامی

امروز آخرین جلسه دادگاه بدوی بردلی منینگ است، سرباز آمریکایی‌ای که متهم به افشای صدها هزار مدرک محرمانه نظامی به ویکی‌لیکس شده است. این دادگاه در نهایت تصمیم خواهد گرفت که آقای منینگ برای محاکمه باید به دادگاه نظامی فرستاده شود یا نه.

سام فرزانه گزارش می‌دهد