پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

خشونت علیه زنان؛ انگشتانی که فدای دانش شد

۲۱ ساله است و شوهرش انگشتانش را به خاطر رفتن به دانشگاه قطع کرده. این داستان دردناک هاوا اختر جویی، دختری بنگلادشی است که باری دیگر موج خشونت علیه زنان را نشان می دهد.

انبراسان ایتیراجان ،بی بی سی، گزارش می دهد.