پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

طارق هاشمی و دولت عراق؛ اتهامات متقابل

حمله های دو روز پیش بغداد نشان از شدت خشونت های سیاسی در عراق داشت. حمله هایی که درست چند روز پس از خروج آخرین سربازهای آمریکا از عراق اتفاق افتاد. حالا طارق هاشمی، معاون فراری رئیس جمهوری عراق، می گوید نوری مالکی در این حمله ها دست داشته و می خواهد قدرت را قبضه کند. خود آقای هاشمی به اتهام دست داشتن در ترور شخصیت های سیاسی تحت تعقیب است و به کردستان پناهنده شده. در میان همه این اختلاف ها، مردم عراق، چه شیعه، چه سنی، چه کرد، چه مسیحی یک نگرانی مشترک دارند: آینده عراق.

سعیده هاشمی، بی بی سی، گزارش می دهد.