پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

نگاهی به میراث بومیان آمریکا در یک موزه

هنگامی که نام سرخپوستان را می شنویم، اغلب تاریخ کهن آمریکا و نام کریستف کلمب، کاشف اروپایی، در خاطرمان تداعی می شود. شاید این تداعی از انجا سرچشمه بگیرد که پس از ورود اروپاییان به این قاره، بخش عظیمی از جمعیت و فرهنگ بومیان آمریکا از بین رفته و در مورد این تمدن بشری خیلی اطلاعات دقیقی در دست نیست.

امیر پیام، بی بی سی، گزارش می دهد.