پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

رویدادهای مهم سیاسی سال ۲۰۱۱

در آخرین روزهای سال ۲۰۱۱ هستیم . سالی که از نظر تعداد بحران و تغییرات سیاسی در تاریخ معاصر بی نظیر است؛ از بحران در کشورهای عربی تا سقوط چند دولت در اروپا به خاطر مشکلات اقتصادی. کم نیستند حاکمان و دولتمردانی که سال را در قدرت آغاز کردند و در پایان آن دولت و حکومتشان ساقط شده بود.

آیدین صالحی گزارش می‌دهد