پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

نگرانی مخالفان درباره عملکرد ناظران اتحادیه عرب در سوریه

با ادامه ماموریت ناظران اتحادیه عرب در سوریه، گروه های ‌مخالف دولت، نسبت به عملکرد این ناظران اعتراض کرده اند و می گویند نگران نتایج ماموریت آن ها هستند. همزمان، دولت سوریه تعدادی از مخالفان سیاسی را از زندان آزاد کرد.

علی قدیمی گزارش می دهد.