پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

تدارک برای جشن صد سالگی کنگره ملی آفریقا

بیش از چهل نفر از سران کشورهای جهان به آفریقای جنوبی رفته اند تا در جشن صدمین سال تاسیس کنگره ملی آفریقا - حزب حاکم در این کشور شرکت کنند. انتظار می رود جمعیت زیادی در مراسم حزب شرکت کنند. با اینکه کنگره ملی آفریقا هنوز به نظر پرطرفدار می رسد، این حزب هنوز نتوانسته تمام انتظارات مردم را برآورده کند.

اندرو هاردینگ گزارش می دهد.