پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

تلاش دولت پاکستان برای مهار جدایی طلبان بلوچ

در ایالت بلوچستان پاکستان وقتی از خانه بیرون بروید، خطر این که سالم بر نگردید زیاد است. ایالتی که با ایران و افغانستان مرز مشترک دارد. دولت پاکستان برای سرکوب شورش جدایی ‌طلبان بلوچ صدها مأمور اطلاعاتی خود را در کویته مستقر کرده است. دولت پاکستان به راحتی به خبرنگاران خارجی اجازه سفر به کویته را نمی‌دهد.

هارون نجفی‌زاده گزارش می دهد