پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

امنیت و ثبات بین المللی از نگاه روس ها

وتو قطعنامه علیه سوریه، اولین نمونه ای نیست که روسیه را مقابل غرب قرار داده است. در بحران لیبی هم روسیه همراه نشد، در پرونده اتمی ایران هم، روسیه مخالف غرب ساز می زند. آیا دلایل روسیه همگی براساس نفع مسکو تعریف می شود یا در کرملین، نگاهی جامعتربه دنیا هست که در غرب مشتری ندارد؟ برای مسکو، شاقول نظم بین المللی چطور تراز می شود؟ فریبا صحرایی از روابط استراتژیک روسیه و سوریه می گوید.