پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

حمله پلیس یونان به معترضان اقتصادی در آتن

پلیس یونان برای متفرق کردن معترضان در آتن پایتخت این کشور از گاز اشک آور استفاده کرد. این در حالی است که مجلس این کشور خود را برای یک رای گیری مهم آماده می کند. پارلمان یونان مشغول بحث درباره طرح اعمال ریاضت اقتصادی بیشتر است؛ اقدامی که پیش شرط دریافت کمکهای مالی از طرف اتحادیه اروپا است. مخالفان این سياست‌ها از صبح مقابل ساختمان مجلس تجمع کرده بودند.

امیر پایور گزارش می دهد.