اصرار اتحادیه اروپا بر ادامه نظارت دقیق بر اقتصاد یونان

حق نشر عکس Reuters

ژان کلود یونکر، رییس شورای وزیران دارایی کشورهای عضو حوزه یورو در اتحادیه اروپا، از لزوم نظارت دقیقتر بر امور مالی یونان سخن گفته است.

او گفته است که علی رغم پیشرفت جدی یونان در قبول سیاستهای ریاضت اقتصادی، هنوز نظارت دقیق بر شیوه اعمال سیاستهای ریاضتی در اقتصاد یونان لازم است.

قرار است که جزییات پرداخت یک وام اضطراری جدیدی از سوی اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول به یونان روز دوشنبه آینده نهایی شود.

دولت یونان برای بازپرداخت بدهی هایی که سررسید آنها دراواسط ماه آینده میلادی است به دریافت این وام اضطراری به میزان 130 میلیارد یورو (170 میلیارد دلار) نیازمند است.

ناظران می گویند که هنوز اطمینان کاملی در همه محافل اروپایی وجود ندارد که یونان بتواند تغییرات اقتصادی مد نظر اتحادیه اروپا را اعمال و اجرا کند.

اتحادیه اروپا، صندوق بین المللی پول و بانک مرکزی اروپا از یونان خواسته بودند که به عنوان پیش شرط اعطای وام اضطراری، علاوه بر کاهش هزینه های توافق شده فعلی، معادل 325 میلیون یورو دیگر نیز از بودجه عمومی دولت بکاهد.

آقای یونکر گفته است که یونان اینک برای کاهش بیشتر هزینه ها هم برنامه ریزی کرده است.

وزیران دارایی کشورهای عضو حوزه یورو همچنین خواسته بودند که رهبران احزاب سیاسی یونان کتبا تعهد دهند که سیاستهای ریاضتی را فارغ از این که کدام حزب برنده انتخابات آتی آن کشور خواهد شد، اجرا کنند.

اکنون رهبران دو حزب بزرگ یونان خود را کتبا به اعمال سیستهای ریاضتی ملزم کرده اند.

در همین حال کارولوس پاپولیاس، رییس جمهور یونان، در قبال اظهارات وزیر دارایی آلمان واکنش تندی نشان داده است.

ولفگنگ شوبل، وزیر دارایی آلمان، پیشتر یونان را به یک چاه عمیق که هیچ وقت پر نمی شود تشبیه کرده بود و گفته بود که آلمان می خواهد کمک کند اما پول خود خود را در داخل چاه نخواهد ریخت.

افکار عمومی آلمان عمدتا مخالف صرف میلیاردها یورو پول برای حفظ یونان در داخل حوزه یورو است.

مطالب مرتبط