پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

تاثیر اعتقادات مذهبی بر تصميم گيري سیاست‌مداران و رای دهنده‌ها

کاتوليک، پروتستان و مورمن! نامزدهای حزب جمهوری خواه آمريکا هرکدام به یکی از این شاخه های مسیحیت باور دارند. اما اعتقادات مذهبی کاندیداها در آمریکا، چه اندازه بر تصميم گيري نهايی آنها و رای دهندگان تاثير می گذارد؟

سحر سپهری گزارش می‌دهد.