پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

نوروز در موزه هنرهای معاصر بوستون

موزه های چندین شهر بزرگ آمریکا هم چندین مراسم برای آشنا کردن آمرییکاییها با نوروز و گرامی داشت این رسم باستانی برگزار کرده اند.

بهمن کلباسی از مراسم نوروزی موزه هنرهای معاصر شهر بوستون گزارش می دهد.