پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

وعده اصلاحات پادشاه بحرین و ادامه حبس فعالان حقوق بشر

دولت بحرین نیروهای امنیتی اش را برای رعایت حقوق بشر آموزش می دهد. این برنامه بخشی از اصلاحاتی است که پادشاه بحرین پس از 13 ماه ناآرامی وعده اش را داده بود.

اما در گزارش کسری ناجی از منامه می بینیم که برغم وعده های اصلاحات هنوز تعدادی از فعالان حقوق بشر در زندانند.