پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

ادامه اعتراضات به سیاست های ریاضت اقتصادی دولت پرتغال

اعتصاب در پرتغال، زندگی مردم را مختل کرده است. این اعتصاب به دعوت بزرگ ترین اتحادیه تجاری این کشور شکل گرفته. علت آن هم اعتراض به سیاست های ریاضت اقتصادی دولت، برای رهایی از بحران بدهی ها است. همزمان رئیس بانک مرکزی اتحادیه اروپا گفته شرایط اقتصادی در حال بهتر شدن است، اما کارگران پرتغالی نشانی از بهبود اوضاع نمی بینند... علی قدیمی گزارشی دار