پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

نگاه انجمن هنر فرانکفورت به حرکت های اعتراضی در چهارگوشه دنیا

سالی که گذشت سال تظاهرات و اعتراض بود. اعتراض به دیکتاتورها، چهره جهان عرب را تغییر داد و اعتراض به نابرابری اقتصادی، چهره شهرهای آمریکا و اروپا را. با همین نگاه انجمن هنر شهر فرانکفورت نمایشگاهی با نام تظاهرات برپا کرده و حرکت های اعتراضی چهارگوشه دنیا را به نمایش گذاشته.

مریم انصاری از این نمایشگاه گزارش می دهد.