پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

مقررات منع آمد و شد برای سگ‌ها و گربه‌ها در ژاپن

دولت ژاپن قانونی حکومت نظامی وضع کرده تا از سه ماه دیگر، هیچ گربه و سگی نباید بعد از هشت شب بیرون از منزل قدم بزنند. این قانون در حمایت از حیواناتی گرفته شده که به طور شبانه روزی در مغازه های فروش حیوانات، به نمایش گذاشته شده اند. همکار ما طاهر قادری گزارشی دارد از کافه ای ویژه ای گربه ها در توکیو، که مالکش نگران آینده گربه هاست