پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

بازگشت ماشین زمان به نمایشگاه‌های خودرو

«دلورین» نام ماشینی است که سالها پیش، در فیلم معروف «بازگشت به آینده» معروف شد. ماشینی که در تونل زمان سفر می کرد. این ماشین که در دنیای واقعی چندان هم مورد توجه نبوده، حالا به لطف یک تاجر بریتانیایی ساکن آمریکا دوباره به سالنهای نمایش ِخودرو برگشته، البت