پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

طرح آزمایشی آموزش کامپیوتر به کودکان روستایی هندی

در کشورهای غربی، در بیشتر خانه ها دستکم یک کامیپوتر پیدا می شود که بچه ها از آن استفاده کنند. در کشوری مثل هند اما، میلیونها کودک و نوجوان هستند که رنگ کامپیوتر را هم ندیده اند. در روستای گورجولا در غرب بنگال، طرحی آزمایشی به راه انداخته اند تا تاثیر کامپیوتر را بر یادگیری کودکانی که هرگز کامپیوتر نداشته اند بسنجد.

گزارش جنی هیل را می بینیم.