پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

یاد کشتی تایتانیک، صد سال پس از غرق شدن

دهها نفر از بستگان افرادی که صد سال پیش در فاجعه غرق کشتی تایتانیک مردند، از سواحل جنوبی انگلستان عازم مکانی هستند که فاجعه اتفاق افتاد. کشتی ام اس بالمورال که از بندر شهر ساوث همپتون راهی این سفر است، 1300 مسافر دارد، همان تعدادی که سوار تایتانیک بودند.

گزارش جان کی را می بینیم.