پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

سناریوهای احتمالی بحران سوریه

سوریه، مصر و تونس می شود یا لیبی، آنچه در این کشور اتفاق می افتد، به عراق شباهت دارد یا به بوسنی؟ سناریوهای ممکن در بحران سوریه از این مرحله به بعد چه خواهد بود؟ فریبا صحرایی نگاهی کرده به این سناریوها.