پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

قربانیان زن خشونت های جنگ بوسنی

در طول تاریخ در بسیاری از جنگها زنان قربانی خشونت و بعنوان غنیمت جنگ به اسارت در آمدند. در جنگ بوسنی و هرزیگوین در شهرهای کوچک هزاران زن در اردوگاهها تجاوز شد. البته اکثر این زنان مسلمان بودند. برخی از این زنان حامله شدند و با کابوس مادر بودن فرزند نامشروع روبرو شدند، فرزندانی که پدرانشان متجاوز بودند.

در مجموعه گزارشها ژیار گل از جنگ بوسنی، از داستان زنی صحبت می کند که حاضر نشد فرزند حاصل تجاوز را رها کند.