پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

نامزدهای ریاست جمهوری فرانسه

در فرانسه تبلیغات نامزدها برای انتخابات ریاست جمهوری متوقف شده اما جنب و جوش برای روز رای گیری ادامه دارد. در جزایر متعلق به فرانسه و قاره آمریکا فرانسوی ها از امروز پای صندوق رای می روند. اما روز بزرگ برای مدعیان الیزه، از هشت صبح فردا به وقت پاریس شروع می شود.

رعنا رحیم پور گزارش می دهد.