پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

معنویت (بخش اول)

انسان مدرن دست به انتخاب های خطرناک می زند و از اینجا معنویت به یک معضل تبدیل می شود. به قول سورن کیرکگارد انسان پرشی مخاطره آمیز می کند. با شخصی کردن رابطه با خداوند، انسان بار مسئولیت خود را سنگین می کند و این مایه ی اضطراب می شود. در این گیر و دار، نوع رابطه با خداوند، مورد پرسش قرار می گیرد. گاه انسان پا را فراتر هم می گذارد. بادی سهمناک وزیدن می گیرد و او را به تنهایی خود آگاه تر می کند. برای حفظ خود معنویت های نو دست و پا می کند، معنویت های غیر دینی. درطبیعت و درعشق و هنر و اخلاق نو، خانه می گزیند. کماکان واقف به اینکه این خانه بر باد است. بشر نو را چه می شود؟ چه معنویتی می تواند دستگیر او شود؟