پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

معنویت (بخش دوم)

در بخش اول این بحث پرسیدیم بهترین زیست معنوی برای انسان معاصر چیست؟ معنویت و پرسش "وجود خدا" چه رابطه ای دارند و آیا یافتن پاسخی برای این پرسش، لازمه ی زندگی معنوی است یا نه؟ در این بخش از بحث می پرسیم، آیا نیاز به معنویت کاذب است یا انسان در نهاد خود جستجوگر معنویت است؟ آیا آفریدن معنا می تواند جایگزین جستجوی معنویت شود؟