پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

سوء تغذیه، از عوامل اصلی مرگ کودکان تاجیک

بیش از یک سوم موارد مرگ ومیر کودکان زیر پنج سال در تاجیکستان از سوءتغذیه است. این آمار نتیجه پژوهش مشترک صندوق کودکان سازمان ملل متحد و وزارت بهداشت تاجیکستان است، که به تازگی منتشر شده است. سوءتغذیه به معنای کمبود مواد معدنی و عناصر ضروری در غذا است، که به کم خونی و ضعف سیستم ایمنی منجر میشود. شمسیه قاسم گزارش می دهد.