پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

اخلاق و سیاست

رابطه ی اخلاق و سیاست چیست؟ سیاست اخلاقی چه ویژگی هایی دارد؟ آیا اخلاق راه حل مناسبی است برای سامان دادن به حیات سیاسی جوامع معاصر؟

نقل است که امام علی ابن ابیطالب عدل را بر بخشش برتری داد به این دلیل که عدل ارزشی عام است، حال آنکه بخشش ارزشی است خاص. یک تفسیر این گفته این است که عدل را می توان مبنای سامان اجتماعی قرار داد ولی بخشش چنین کارکردی ندارد. می توان از این تفسیر نتیجه گرفت که آنچه که در حوزه ی اخلاق فردی ارزشی والا شمرده می شود، در حوزه ی سیاست ضرورتا همان ارج و قرب را ندارد؟ و از اینجا می توان نتیجه گرفت که اخلاق در قلمرو سیاست متفاوت است از اخلاق فردی؟ مناسبات اخلاق و سیاست چیست؟ اگر سیاست به اخلاق بی اعتنا باشد چه چیز می تواند ما را از نابسامانی های جوامع انسانی نجات دهد؟ اگر سیاستمداران را نتوان بر اساس سنجه های اخلاقی مورد قضاوت قرار داد، از چه راهی می توان در مورد آن ها داوری کرد؟ مثلا در یک نظم صحیح سیاسی دروغ گفتن سیاستمدار را باید غیراخلاقی پنداشت یا غیرقانونی؟

این سوال ها را با مهمان های این هفته ی پرگار در میان می گذاریم. در پنل اول رامین جهانبگلو استاد فلسفه ی سیاسی در دانشگاه تورنتو و فرج سرکوهی نویسنده به سوالات مخاطبان خود در پنل دوم، آزاده غمامی و بابک مرادی پاسخ می دهند.