پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

پخش زنده مراسم شصتمین سالگرد سلطنت ملکه بریتانیا

توجه: با پایان جشن های سالگرد سلطنت ملکه بریتانیا، این صفحه دیگر فعال نیست.