پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

اقتصاد بازار آزاد در افغانستان

اقتصاد بازار آزاد که در قانون اساسی افغانستان مورد تاکید قرار گرفته، در ده سال اخیر چه نتایجی برای کشور داشته است؟ وضعیت کنونی اقتصاد افغانستان نتیجه ی الگوی اقتصاد بازار است یا عوامل دیگر وضعیت کنونی را رقم زده اند؟

درهیچ دوره ی دیگری از تاریخ افغانستان به اندازه ی ده سال گذشته شرکت و موسسه ی خصوصی ایجاد نشده است.از بانک و مخابرات تا تلویزیون ها و دانشگاه های خصوصی، این شرکت ها در حال حاضر سهمی مهم از اقتصاد کشور را به خود اختصاص داده اند. اگر چند مشخصه ی اساسی برای کابل و هرات و تعدادی دیگر از شهرهای افغانستان برشماریم، در کنار حضور سنگین نیروهای امنیتی باید از حضور گسترده ی تجارت های کوچک و بزرگ در سطح این شهرها نام برد. اما دیدن روی دیگر سکه، دیدن اختلاف شدید طبقاتی پشت این رونق اقتصادی نیاز به چشمان تیزبین ندارد. افغانستان امروز به محل نمایش بدترین عوارض اقتصاد بدون کنترل تبدیل شده است، از فقر و گرسنگی تا فساد مالی در ابعاد حیرت آور. آیا می شد با در پیش گرفتن الگوی یک اقتصادی دیگراز این وضعیت پرهیز کرد؟ ولی آیا مشکل در الگوی اقتصادی است؟ اصلا می توان گفت اقتصاد افغانستان از الگوی اقتصادی شناسنامه داری پیروی کرده است؟

این سوال ها را با مهمان های این هفته ی پرگار در هرات، بارز حسینی، محمدعلی حیدری و یعقوب مشعوف در میان می گذاریم.