نتیجه رای‌گیری در انتخابات آمریکا ۲۰۱۲

به روز شده:  16:43 گرينويچ - سه شنبه 06 نوامبر 2012 - 16 آبان 1391

بافت جمعیتی

 • 63.70%سفید
 • 12.2%سیاه
 • 16.3%لاتین
 • 5.6%سایر

اقتصاد

 • $51,369 میانه درآمد سالانه
 • 7.8% نرخ بیکاری
 • 13.0% نرخ فقر

بافت جمعیتی

 • 64.09%سفید
 • 3.1%سیاه
 • 5.5%لاتین
 • 27.1%سایر

اقتصاد

 • $66,565 میانه درآمد سالانه
 • 7.4% نرخ فقر
 • 7.8% نرخ بیکاری

بافت جمعیتی

 • 67.0%سفید
 • 26%سیاه
 • 3.9%لاتین
 • 2.9%سایر

اقتصاد

 • $41,458 میانه درآمد سالانه
 • 17.7% نرخ فقر
 • 8.5% نرخ بیکاری

بافت جمعیتی

 • 74.5%سفید
 • 15.3%سیاه
 • 6.4%لاتین
 • 2.09%سایر

اقتصاد

 • $38,577 میانه درآمد سالانه
 • 18.39% نرخ فقر
 • 7.3% نرخ بیکاری

بافت جمعیتی

 • 57.8%سفید
 • 3.7%سیاه
 • 29.6%لاتین
 • 8.7%سایر

اقتصاد

 • $50,356 میانه درآمد سالانه
 • 12.1% نرخ فقر
 • 8.3% نرخ بیکاری

بافت جمعیتی

 • 40.1%سفید
 • 5.8%سیاه
 • 37.6%لاتین
 • 13.5%سایر

اقتصاد

 • $60,422 میانه درآمد سالانه
 • 5.9% نرخ فقر
 • 10.6% نرخ بیکاری

بافت جمعیتی

 • 70.0%سفید
 • 3.8%سیاه
 • 20.7%لاتین
 • 5.4%سایر

اقتصاد

 • $56,344 میانه درآمد سالانه
 • 11.2% نرخ فقر
 • 8.20% نرخ بیکاری

بافت جمعیتی

 • 71.2%سفید
 • 9.4%سیاه
 • 13.4%لاتین
 • 4%سایر

اقتصاد

 • $67,724 میانه درآمد سالانه
 • 9.5% نرخ فقر
 • 9% نرخ بیکاری

بافت جمعیتی

 • 65.3%سفید
 • 20.8%سیاه
 • 8.2%لاتین
 • 3.5%سایر

اقتصاد

 • $57,176 میانه درآمد سالانه
 • 9.9% نرخ فقر
 • 6.9% نرخ بیکاری

بافت جمعیتی

 • 34.8%سفید
 • 50%سیاه
 • 9.1%لاتین
 • 3.7%سایر

اقتصاد

 • $58,422 میانه درآمد سالانه
 • 15.5% نرخ فقر
 • 8.8% نرخ بیکاری

بافت جمعیتی

 • 57.9%سفید
 • 15.2%سیاه
 • 22.5%لاتین
 • 4.3%سایر

اقتصاد

 • $47,051 میانه درآمد سالانه
 • 13.1% نرخ فقر
 • 8.8% نرخ بیکاری

بافت جمعیتی

 • 55.9%سفید
 • 30%سیاه
 • 8.8%لاتین
 • 3.5%سایر

اقتصاد

 • $49,173 میانه درآمد سالانه
 • 14.2% نرخ فقر
 • 9.2% نرخ بیکاری

بافت جمعیتی

 • 22.7%سفید
 • 1.5%سیاه
 • 8.9%لاتین
 • 47.3%سایر

اقتصاد

 • $65,305 میانه درآمد سالانه
 • 9.4% نرخ فقر
 • 6.1% نرخ بیکاری

بافت جمعیتی

 • 84.0%سفید
 • 0.6%سیاه
 • 11.2%لاتین
 • 2.4%سایر

اقتصاد

 • $46,327 میانه درآمد سالانه
 • 12.2% نرخ فقر
 • 7.4% نرخ بیکاری

بافت جمعیتی

 • 63.7%سفید
 • 14.3%سیاه
 • 15.8%لاتین
 • 4.6%سایر

اقتصاد

 • $55,095 میانه درآمد سالانه
 • 12.0% نرخ فقر
 • 9.1% نرخ بیکاری

بافت جمعیتی

 • 81.5%سفید
 • 9.0%سیاه
 • 6.0%لاتین
 • 1.8%سایر

اقتصاد

 • $47,135 میانه درآمد سالانه
 • 13.1% نرخ فقر
 • 8.3% نرخ بیکاری

بافت جمعیتی

 • 88.7%سفید
 • 2.9%سیاه
 • 5.0%لاتین
 • 3.5%سایر

اقتصاد

 • $48,457 میانه درآمد سالانه
 • 12.4% نرخ فقر
 • 5.4% نرخ بیکاری

بافت جمعیتی

 • 78.2%سفید
 • 5.7%سیاه
 • 10.5%لاتین
 • 3.2%سایر

اقتصاد

 • $48,767 میانه درآمد سالانه
 • 12.2% نرخ فقر
 • 6.2% نرخ بیکاری

بافت جمعیتی

 • 86.3%سفید
 • 7.7%سیاه
 • 3.1%لاتین
 • 1.3%سایر

اقتصاد

 • $40,807 میانه درآمد سالانه
 • 18.5% نرخ فقر
 • 8.5% نرخ بیکاری

بافت جمعیتی

 • 60.3%سفید
 • 31.8%سیاه
 • 4.2%لاتین
 • 2.1%سایر

اقتصاد

 • $42,438 میانه درآمد سالانه
 • 17.8% نرخ فقر
 • 7.4% نرخ بیکاری

بافت جمعیتی

 • 76.6%سفید
 • 14.0%سیاه
 • 4.4%لاتین
 • 4.9%سایر

اقتصاد

 • $47,461 میانه درآمد سالانه
 • 14.1% نرخ فقر
 • 9.4% نرخ بیکاری

بافت جمعیتی

 • 94.4%سفید
 • 1.1%سیاه
 • 1.3%لاتین
 • 1.6%سایر

اقتصاد

 • $46,428 میانه درآمد سالانه
 • 13.7% نرخ فقر
 • 7.6% نرخ بیکاری

بافت جمعیتی

 • 54.7%سفید
 • 29.0%سیاه
 • 8.2%لاتین
 • 5.7%سایر

اقتصاد

 • $69,695 میانه درآمد سالانه
 • 8.4% نرخ فقر
 • 7.1% نرخ بیکاری

بافت جمعیتی

 • 76.1%سفید
 • 6.0%سیاه
 • 9.6%لاتین
 • 5.5%سایر

اقتصاد

 • $64,722 میانه درآمد سالانه
 • 11.7% نرخ فقر
 • 6.3% نرخ بیکاری

بافت جمعیتی

 • 83.1%سفید
 • 5.1%سیاه
 • 4.7%لاتین
 • 6.9%سایر

اقتصاد

 • $56,704 میانه درآمد سالانه
 • 10.6% نرخ فقر
 • 5.9% نرخ بیکاری

بافت جمعیتی

 • 58.0%سفید
 • 36.9%سیاه
 • 2.7%لاتین
 • 1.4%سایر

اقتصاد

 • $37,034 میانه درآمد سالانه
 • 20.8% نرخ فقر
 • 9.1% نرخ بیکاری

بافت جمعیتی

 • 81.0%سفید
 • 11.5%سیاه
 • 3.5%لاتین
 • 2.1%سایر

اقتصاد

 • $46,109 میانه درآمد سالانه
 • 14.3% نرخ فقر
 • 7.2% نرخ بیکاری

بافت جمعیتی

 • 87.8%سفید
 • 0.4%سیاه
 • 2.9%لاتین
 • 6.8%سایر

اقتصاد

 • $43,345 میانه درآمد سالانه
 • 14.6% نرخ فقر
 • 6.3% نرخ بیکاری

بافت جمعیتی

 • 82.1%سفید
 • 4.4%سیاه
 • 9.2%لاتین
 • 2.6%سایر

اقتصاد

 • $47,931 میانه درآمد سالانه
 • 12.3% نرخ فقر
 • 4.0% نرخ بیکاری

بافت جمعیتی

 • 54.1%سفید
 • 7.7%سیاه
 • 26.5%لاتین
 • 11.5%سایر

اقتصاد

 • $55,322 میانه درآمد سالانه
 • 9.4% نرخ فقر
 • 12.1% نرخ بیکاری

بافت جمعیتی

 • 92.3%سفید
 • 1.0%سیاه
 • 2.8%لاتین
 • 3.7%سایر

اقتصاد

 • $62,629 میانه درآمد سالانه
 • 8.7% نرخ فقر
 • 5.7% نرخ بیکاری

بافت جمعیتی

 • 59.3%سفید
 • 12.8%سیاه
 • 17.7%لاتین
 • 8.3%سایر

اقتصاد

 • $69,240 میانه درآمد سالانه
 • 9.3% نرخ فقر
 • 9.9% نرخ بیکاری

بافت جمعیتی

 • 40.5%سفید
 • 1.7%سیاه
 • 46.3%لاتین
 • 11.3%سایر

اقتصاد

 • $42,737 میانه درآمد سالانه
 • 16.2% نرخ فقر
 • 6.5% نرخ بیکاری

بافت جمعیتی

 • 58.3%سفید
 • 14.4%سیاه
 • 17.6%لاتین
 • 7.6%سایر

اقتصاد

 • $55,353 میانه درآمد سالانه
 • 13.5% نرخ فقر
 • 9.1% نرخ بیکاری

بافت جمعیتی

 • 65.3%سفید
 • 21.2%سیاه
 • 8.4%لاتین
 • 5.0%سایر

اقتصاد

 • $45,131 میانه درآمد سالانه
 • 15.1% نرخ فقر
 • 9.7% نرخ بیکاری

بافت جمعیتی

 • 88.9%سفید
 • 1.1%سیاه
 • 2.0%لاتین
 • 6.3%سایر

اقتصاد

 • $46,056 میانه درآمد سالانه
 • 14.4% نرخ فقر
 • 3.0% نرخ بیکاری

بافت جمعیتی

 • 81.1%سفید
 • 12.0%سیاه
 • 3.1%لاتین
 • 3.7%سایر

اقتصاد

 • $46,838 میانه درآمد سالانه
 • 14.5% نرخ فقر
 • 7.2% نرخ بیکاری

بافت جمعیتی

 • 68.7%سفید
 • 7.3%سیاه
 • 8.9%لاتین
 • 10.0%سایر

اقتصاد

 • $42,358 میانه درآمد سالانه
 • 15.8% نرخ فقر
 • 5.1% نرخ بیکاری

بافت جمعیتی

 • 78.5%سفید
 • 1.7%سیاه
 • 11.7%لاتین
 • 5.0%سایر

اقتصاد

 • $49,325 میانه درآمد سالانه
 • 12.8% نرخ فقر
 • 8.9% نرخ بیکاری

بافت جمعیتی

 • 79.5%سفید
 • 10.4%سیاه
 • 5.7%لاتین
 • 4.2%سایر

اقتصاد

 • $50,028 میانه درآمد سالانه
 • 13.2% نرخ فقر
 • 8.1% نرخ بیکاری

بافت جمعیتی

 • 76.4%سفید
 • 4.9%سیاه
 • 12.4%لاتین
 • 3.2%سایر

اقتصاد

 • $54,700 میانه درآمد سالانه
 • 13.8% نرخ فقر
 • 10.7% نرخ بیکاری

بافت جمعیتی

 • 64.1%سفید
 • 27.7%سیاه
 • 5.1%لاتین
 • 1.7%سایر

اقتصاد

 • $43,480 میانه درآمد سالانه
 • 16.1% نرخ فقر
 • 9.6% نرخ بیکاری

بافت جمعیتی

 • 84.7%سفید
 • 1.2%سیاه
 • 2.7%لاتین
 • 9.4%سایر

اقتصاد

 • $45,378 میانه درآمد سالانه
 • 13.6% نرخ فقر
 • 4.5% نرخ بیکاری

بافت جمعیتی

 • 75.6%سفید
 • 16.5%سیاه
 • 4.6%لاتین
 • 1.7%سایر

اقتصاد

 • $42,832 میانه درآمد سالانه
 • 16.3% نرخ فقر
 • 8.5% نرخ بیکاری

بافت جمعیتی

 • 45.3%سفید
 • 11.5%سیاه
 • 37.6%لاتین
 • 4.2%سایر

اقتصاد

 • $48,765 میانه درآمد سالانه
 • 13.7% نرخ فقر
 • 7.1% نرخ بیکاری

بافت جمعیتی

 • 80.4%سفید
 • 0.9%سیاه
 • 13.0%لاتین
 • 3.9%سایر

اقتصاد

 • $56,340 میانه درآمد سالانه
 • 8.8% نرخ فقر
 • 5.8% نرخ بیکاری

بافت جمعیتی

 • 94.3%سفید
 • 0.9%سیاه
 • 1.5%لاتین
 • 1.6%سایر

اقتصاد

 • $51,555 میانه درآمد سالانه
 • 11.6% نرخ فقر
 • 5.3% نرخ بیکاری

بافت جمعیتی

 • 64.8%سفید
 • 19.0%سیاه
 • 7.9%لاتین
 • 8.2%سایر

اقتصاد

 • $60,539 میانه درآمد سالانه
 • 10.4% نرخ فقر
 • 5.9% نرخ بیکاری

بافت جمعیتی

 • 72.5%سفید
 • 3.4%سیاه
 • 11.2%لاتین
 • 9.0%سایر

اقتصاد

 • $57,125 میانه درآمد سالانه
 • 10.5% نرخ فقر
 • 8.6% نرخ بیکاری

بافت جمعیتی

 • 93.2%سفید
 • 3.4%سیاه
 • 1.2%لاتین
 • 0.9%سایر

اقتصاد

 • $37,661 میانه درآمد سالانه
 • 19.4% نرخ فقر
 • 7.5% نرخ بیکاری

بافت جمعیتی

 • 83.3%سفید
 • 6.2%سیاه
 • 5.9%لاتین
 • 4.6%سایر

اقتصاد

 • $51,257 میانه درآمد سالانه
 • 11,5% نرخ فقر
 • 7.5% نرخ بیکاری

بافت جمعیتی

 • 85.9%سفید
 • 0.8%سیاه
 • 8.9%لاتین
 • 3.0%سایر

اقتصاد

 • $52,951 میانه درآمد سالانه
 • 10.5% نرخ فقر
 • 5.7% نرخ بیکاری

برای دیدن نتایج انتخابات باید مرورگر شما جاواسکریپت فعال داشته باشد

انتخاب دوباره اوباما به عنوان رئیس‌جمهوری

باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، با پیروزی برابر میت رامنی، رقیب جمهوریخواه خود، چهار سال دیگر در مقام خود باقی می‌ماند.میت رامنی، رقیب جمهوریخواه آقای اوباما با او تماس گرفته و شکست خود را در انتخابات پذیرفته و به او تبریک گفته است. برای اطلاع بیشتر از شمار آراء هر نامزد روی ایالت ها در نقشه کلیک کنید.

BBC © 2014 بی بی سی مسئول محتوای سایت های دیگر نیست

بهترین روش دیدن این صفحه بر روی آخرین مرورگر مجهز به CSS است. با اینکه مرورگر کنونی تان قابلیت نمایش سایت را دارد ولی امکان بهترین تجربه تصویری را به شما نمی دهد . لطفا در صورت امکان مرورگر خود را به آخرین نسخه ارتقا دهید.