گزارش مصور: 'وقتی ۱۴ ساله بودم مرا فروختند'

قاچاق انسان، بویژه به قصد بهره برداری جنسی، از سال ها پیش موضوع مورد توجه دولت ها و گروه های مدافع حقوق بشر بوده است. این معضل در طول سال ها، از دزدیده شدن به شیوه رایج به، روش های مدرن تر قاچاق تغییر شکل داده است، به طوری که در مواردی قربانیان حتی با رضایت خود و به منظور کارکردن برای قاچاقچیان اقدام به مهاجرت به شهرها و کشورهای دیگر می کنند. در گزارش مصور زیر، به عنوان نمونه به سرگذشت واقعی دختری که در سن ۱۴ سالگی در نپال دزدیده شد می پردازیم و سپس این معضل به طور کلی تر بررسی می شود.

گزارش و طراحی از دن آرچر.