پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

اتیوپیایی‌ها بیست سال بعد از تجزیه کشورشان

بیست سال از جدا شدن اریتره از کشور اتیوپی می گذرد. دو کشور حالا همسایه هستند و کم و بیش روابط آرامی دارند. سام فرزانه در برنامه ینگه دنیا به سراغ اتیوپیایی هایی که در واشنگتن، پایتخت آمریکا هستند رفته.