پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

کمک های خارجی بریتانیا صرف چه کارهایی می شود؟

مدتی است که به دلیل شرایط اقتصادی دولت بریتانیا اقدام به کاهش هزینه هایش کرده است. همزمان، این کشور نگاه دقیقتری به کمک های خارجی این کشور می کند.

پرسش اینجاست که نقش سیاست و اقتصاد در اینکه این کمک ها به کدام کشور تعلق می گیرد، چیست؟ و اینکه این پول ها به چیزی اختصاص می یابد؟

تهیه ویدیوی اصلی از کریس وست و الکس آکواگیرام.