پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

با سفر وزیر اقتصاد آلمان به آتن هزاران معترض مقابل پارلمان تجمع کردند

وزیر اقتصاد آلمان که به آتن سفر کرده می گوید از اقدامات ریاضتی دولت یونان راضی است و از مردم یونان خواسته شرایط سخت را تاب بیاروند چون به نظر او راه دیگری برای نجات از این بحران نیست. دولت یونان، تظاهرات در مرکز شهر آتن را ممنوع کرده با این حال هزاران معترض مقابل پارلمان تجمع کرده اند. دولت آلمان و وزیر اقتصاد این کشور در یونان به عنوان طراحان سخت گیری های اقتصادی اخیر دولت یونان شناخته می شود.

علی قدیمی گزارش می دهد.