پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

مردم آفریقای جنوبی ۹۵ سالگی ماندلا را جشن گرفتند

رئیس جمهوری آفریقای جنوبی، جیکوب زوما، می گوید حال جسمی نلسون ماندلا رو به بهبود است. این درحالی است که امروز مردم آفریقای جنوبی ۹۵ سالگی آقای ماندلا را در گوشه و کنار این کشور جشن گرفتند. نگین شیرآقایی در گزارشش از شادی های روز تولد رهبری می گوید که مبارزه اش با تبعیض نژادی هنوز سرمشق کودکان کشورش است.