پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

شکار به روش اجدادی

تلاش برای «یک لقمه نان روی سفره آوردن» می تواند گاهی به معنای واقعی کلمه عبارت باشد از شکار کردن و کشاورزی و نان پزی.

در ینگه دنیای این هفته سام فرزانه به سراغ یک مرد آمریکایی رفته که می خواهد تا جایی که می تواند غذای خانواده اش را خودش از طبیعت تهیه کند.

این گزارش در برنامه چشم‌انداز بامدادی رادیو بی بی سیپخش شده است.