پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

جی زی و جنجال تبعیض نژادیِ فروشگاه بارنیز

جی زی، خواننده سرشناس آمریکایی و همسر بیانسه می گوید پایش به جنجال تبعیض نژادیِ فروشگاه بارنیز نیویورک کشیده شده است. این فروشگاهِ طرف قرارداد جی زی، متهم شده که با دو جوان سیاه پوست که اجناس گرانقیمت خریده اند، رفتاری تبعیض آمیز داشته است. بارنیز اما، این اتهام را رد می کند.

وندی اِرکارت گزارش می دهد.