پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

اعتراضات به ادامه اخراج شماری از کارگران خارجی از عربستان

با ادامه اخراج شماری از کارگران خارجی از عربستان، اتباع اتیوپی در اروپا و آمریکا جلوی سفارت عربستان تظاهرات کرده اند. آنها می گویند پلیس با هموطنانشان بدرفتاری می کند و در زدوخوردها چند نفرشان هم جانشان را از دست داده اند. عربستان به کارگران خارجی مهلت داده بود تا وضعیت اقامتشان را براساس قوانین سختگیرانه تری که اعلام شده بود مطابقت بدهند.

مجید خیام دار گزارش می دهد.